[1]
Ankita Sajwan, Akanksha Joshi and Basant Kumar Thakur 2023. Concept of Vyadhikshamatvam. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences. 8, 7 (Sep. 2023), 134 - 138. DOI:https://doi.org/10.21760/jaims.8.7.25.