[1]
Ramandeep Kaur, GoyalA., Navdeep Kaur and Gurpreet Sama 2024. Ekal Dravya Prayoga in Vyanga w.r.t. Melasma. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences. 8, 12 (Jan. 2024), 108 - 114. DOI:https://doi.org/10.21760/jaims.8.12.16.