(1)
Monika Gupta. Vyadhikshamatva in Ayurveda. J Ayurveda Integr Med Sci 2021, 6, 170 - 173.