(1)
KalyanashettiS.; Tejaswini Janagond. A Study on Charakokta Ahara Vidhi Vidhana w.s.r. To Physiology of Digestive System. J Ayurveda Integr Med Sci 2022, 7, 156 - 160.