(1)
Veenu Yadav; Rajesh Meshram; Shraddha Sharma. Role of Basti Karma (Kala Basti Erandmuladi Niruha Basti + Saindhavadi Anuvasan Basti) in Amavata - A Case Study. J Ayurveda Integr Med Sci 2023, 8, 165 - 169.