(1)
Ankita Sajwan; Akanksha Joshi; Basant Kumar Thakur. Concept of Vyadhikshamatvam. J Ayurveda Integr Med Sci 2023, 8, 134 - 138.