(1)
AcharyaA.; SahuG.; ItaniN.; Santoki Akash Mansukhbhai; SharmaR. Nidra: An Ayurvedic Perspective. J Ayurveda Integr Med Sci 2024, 8, 135 - 140.