(1)
Ramandeep Kaur; GoyalA.; Navdeep Kaur; Gurpreet Sama. Ekal Dravya Prayoga in Vyanga w.r.T. Melasma. J Ayurveda Integr Med Sci 2024, 8, 108 - 114.