(1)
Dr. S Jagadesh Kumar; Shreyas DM; Kiran M. Goud. Rookshana Poorvaka Vamana Karma and Rookshana Poorvaka Virechana Karma in the Management of Sthoulya Vis-a-Vis Obesity - Comparative Clinical Study. J Ayurveda Integr Med Sci 2020, 5, 20-26.