Veenu Yadav, Rajesh Meshram, & Shraddha Sharma. (2023). Role of Basti Karma (Kala Basti Erandmuladi Niruha Basti + Saindhavadi Anuvasan Basti) in Amavata - A Case Study. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, 8(1), 165 - 169. Retrieved from https://jaims.in/jaims/article/view/2236