Ankita Sajwan, Akanksha Joshi, & Basant Kumar Thakur. (2023). Concept of Vyadhikshamatvam. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, 8(7), 134 - 138. https://doi.org/10.21760/jaims.8.7.25