Ramandeep Kaur, GoyalA., Navdeep Kaur, & Gurpreet Sama. (2024). Ekal Dravya Prayoga in Vyanga w.r.t. Melasma. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, 8(12), 108 - 114. https://doi.org/10.21760/jaims.8.12.16