Veenu Yadav; Rajesh Meshram; Shraddha Sharma. Role of Basti Karma (Kala Basti Erandmuladi Niruha Basti + Saindhavadi Anuvasan Basti) in Amavata - A Case Study. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, v. 8, n. 1, p. 165 - 169, 15 Feb. 2023.