Ankita Sajwan; Akanksha Joshi; Basant Kumar Thakur. Concept of Vyadhikshamatvam. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, v. 8, n. 7, p. 134 - 138, 1 Sep. 2023.