Ramandeep Kaur; GoyalA.; Navdeep Kaur; Gurpreet Sama. Ekal Dravya Prayoga in Vyanga w.r.t. Melasma. Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences, v. 8, n. 12, p. 108 - 114, 31 Jan. 2024.