[1]
AcharyaA., SahuG., ItaniN., Santoki Akash Mansukhbhai, and SharmaR., “Nidra: An Ayurvedic Perspective”, J Ayurveda Integr Med Sci, vol. 8, no. 12, pp. 135 - 140, Feb. 2024.