1.
Ankita Sajwan, Akanksha Joshi, Basant Kumar Thakur. Concept of Vyadhikshamatvam. J Ayurveda Integr Med Sci [Internet]. 2023Sep.1 [cited 2023Dec.11];8(7):134 -138. Available from: https://jaims.in/jaims/article/view/2502